Predsjedništvo

Predsjedništvo FOM SDP BiH je najviše tijelo između dvije konvencije. Saziva se najmanje jednom u dva mjeseca ili ranije na zahtjev Predsjednika, Sekretara ili jedne trećine broja članova predsjedništva. Rad Predsjedništva je regulisan poslovnikom.

Predsjedništvo FOM SDP BiH se sastoji od: predsjednika, potpredsjednika, generalnog sekretara i predsjednika kantonalnih/regionalnih odbora.


Najvažnije funkcije Predsjedništva:

  • upravlja FOM-om između dvije Konvencije;
  • Donosi dokumente koji određuju rad Predsjedništva;
  • Imenuje sekretarijat na prijedlog Sekretara te razmatra informacije o njegovom radu;
  • Donosi zaključke koji su obavezujući za sve organe i tijela FOM-a, te okvirno operativne programe i planove rada;

Predsjednik Foruma mladih SDP BiH

Beganović Kemal
E-mail: kemal.beganovic@sdp-bih.org.ba
 

Potpredsjednice/potpredsjednici Foruma mladih SDP BiH

Bakalović Mirsad
E-mail: mirsad.bakalovic@sdp-bih.org.ba

Drndelić Igor
E-mail: igor.drndelic@sdp.ba

Limov Lidija
E-mail: lidija.limov@sdp-bih.org.ba

Lolić Alem

E-mail: alem.lolic@sdp.ba

Topić Radomir
E-mail: radomir.topic@sdp.ba

Generalni sekretar Foruma mladih SDP BiH

Aldi Halilović
E-mail: aldi.halilovic@fomsdp.ba

 

Članovi Predsjedništva Foruma mladih SDP BiH

Belegić Besim, Kantonalna organizacija Travnik
Tatlić Emir, Kantonalna organizacija Bihać
Maid Begić, Kantonalna organizacija Mostar
Admir Hasanović, Regionalna organizacija Zvornik
Novalić Seudin, Kantonalna organizacija Sarajevo
Bakalović Tarik, Kantonalna organizacija Tuzla
Čauš Damir, Kantonalna organizacija Zenica
Jasmin Spahić, Regionalna organizacija Prijedor
Egrin Huseinović, Distriktna organizacija Brčko
Subašić Damir, Kantonalna organizacija Orašje
Balić Ibrahim, Kantonalna organizacija Livno